wykaz dokumentów – na studia prowadzone w języku angielskim

PAMIĘTAJ:

 • bez kompletu wymaganych dokumentów wpis na listę studentów (przyjęcie na studia) nie będzie możliwe.

UWAGA:

Komplet dokumentów każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia dostarcza:

 • ELEKTRONICZNIE   – wysyłając ich skany do systemu rekrutacyjnego UZ za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego – w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji;
 • po wgraniu dokumentów kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dostarcza wyłącznie POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – w terminie określonym na swoim profilu elektronicznym w zakładce dokumenty;
 • dostarczone oryginały dokumentów będzie można odebrać w Biurze Obsługi Studenta.

 

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia pierwszego stopnia

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia  (do pobrania z konta profilu elektronicznego kandydata).
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis odpowiednio świadectwa dojrzałości (wraz z aneksami)  albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą.
 3. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, konkursu międzynarodowego, laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2:
   • certyfikat znajomości języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
   • świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, z uwzględnionymi egzaminami z języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
   • dyplom IB, EB lub matury zagranicznej zawierający wynik egzaminu z języka angielskiego lub
   • w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, weryfikacja znajomości języka angielskiego może nastąpić na wniosek kandydata w drodze rozmowy przeprowadzonej przez właściwą komisję egzaminacyjną, która stwierdzi w formie pisemnej, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku angielskim na danym kierunku studiów;
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarczane są przez pełnomocnika
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na  udział kandydata w rekrutacji na studia wyższe – w przypadku gdy kandydat nie jest pełnoletni,
 4. Dodatkowo w przypadku świadectwa maturalnego wydanego za granicą, wymagane jest:
  • poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (decyzja wydana przez właściwego kuratora oświaty), w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych;
  • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.

 

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia drugiego stopnia

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia  (do pobrania z konta profilu elektronicznego kandydata).
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą zawierający wynik ukończenia studiów; dopuszcza się w sytuacji, gdy w terminie zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – przedłożenie oryginału wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskane wyniki na studiach wyższych, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2
   • certyfikat znajomości języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
   • świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, z uwzględnionymi egzaminami z języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
   • dyplom IB, EB lub matury zagranicznej zawierający wynik egzaminu z języka angielskiego lub
   • w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, weryfikacja znajomości języka angielskiego może nastąpić na wniosek kandydata w drodze rozmowy przeprowadzonej przez właściwą komisję egzaminacyjną, która stwierdzi w formie pisemnej, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku angielskim na danym kierunku studiów;
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata dostarczane są przez pełnomocnika,
  • dokument zawierający ocenę z egzaminu dyplomowego, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni.
 4. Dodatkowo w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego za granicą, wymagane jest:
  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji,
  • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.