Wymagane dokumenty na studia

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na semestr letni 2017/2018:

studia drugiego stopnia:
 1. Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, generowany w trakcie rejestracji internetowej.
 2. Oryginał (ewentualnie odpis) oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego wynik ukończenia studiów, a w przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą, dyplom wydany przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego danego państwa wraz z:oryginałem oraz
  • kserokopią poświadczenia dyplomu w formie legalizacji albo apostille wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938 i 939),
  • oryginałem oraz kserokopią tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu oraz poświadczenia (wymienionego powyżej) jeśli zostało sporządzone w języku obcym,
  • oryginał oraz kserokopia zaświadczenia uprawnionej rady jednostki o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467), w przypadku, gdy dyplom musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji.
 1. Oryginał oraz kserokopia co najmniej jednego z dokumentów zawierającego ocenę z egzaminu dyplomowego:
  • suplement do dyplomu, lub
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów, lub
  • strony z indeksu w przypadku zastosowania kryterium dodatkowego.
 2. Kserokopia ważnego dowodu osobistego (ewentualnie paszportu) oraz jego oryginał z celu sprawdzenia zgodności kopii z oryginałem.
 3. Dwie aktualne fotografie (podpisane czytelnie ołówkiem na odwrocie) o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm, spełniające wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 4. Kandydaci na kierunek Architektura – Portfolio przynoszą na rozmowę kwalifikacyjną.