wymagane dokumenty na studia 2022/2023

Komplet dokumentów w tym:

  1. skany wymaganych dokumentów – należy wgrać do zakładki DOKUMENTY w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji
  2. oryginały wszystkich wgranych do systemu skanów – należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji

Niedostarczenie wymaganych dokumentów (w tym skanów i oryginałów) w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.

UWAGA:

  • przez oryginały dokumentów należy rozumieć: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie
  • nadesłane pocztą tradycyjna oryginały będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studenta (BOS), w którym prowadzony jest dany kierunek studiów w trakcie roku akademickiego albo zostaną odesłane pocztą tradycyjną wyłącznie na pisemny wniosek kandydata

Wykaz wymaganych dokumentów na studia:

Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemca oraz od osoby, która ukończyła szkołę średnią / wyższą za granicą:

  1. W rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunki: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, sztuki wizualne – egzaminy wstępne w formie przeglądu prac – odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie osoby, biorące udział w rekrutacji na ww. kierunki zobowiązane są o nadesłanie drogą elektroniczną kompletu prac wymaganych zgodnie z zasadami rekrutacji na adres: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl. W przypadku niedostarczenia wymaganych plików w formie elektronicznej, przyjmuje się, że kandydat nie zgłosił się na egzamin.
  2. W rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunki: automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, elektrotechnika, informatyka, ochrona środowiska, gdzie przewidziano przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych – o terminie, godzinie, i miejscu przeprowadzenia ww rozmów, kandydat zostanie poinformowany na swoim profilu elektronicznym.
  3. W przypadku kandydatów wnioskujących o przeprowadzenie rozmów ze znajomości języka polskiego bądź języka angielskiego – o terminie, godzinie, i miejscu przeprowadzenia ww rozmów kandydat zostanie poinformowany na swoim profilu elektronicznym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wnioskiem złożonym w zakładce DOKUMENTY za pośrednictwem profilu rekrutacyjnego kandydata – dopuszcza się po uzyskaniu zgody podkomisji ds. rekrutacji wydziału, możliwość przeprowadzenia ww rozmów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

UWAGA:

  1. Kandydat ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do działania w swoim imieniu w postępowaniu rekrutacyjnym lub jego poszczególnych czynnościach. Wzór pełnomocnictwa – zamieszczony jest na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania. Pełnomocnik w chwili dokonania pierwszej czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zobowiązany jest przedstawić pisemne pełnomocnictwo od kandydata na studia.
  2. Kandydat na studia, który do rozpoczęcia roku akademickiego nie będzie pełnoletni, powinien wraz z kompletem wymaganych dokumentów dostarczyć oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w rekrutacji na studia. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody jest zamieszczone na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania. 
  3. W szczególnych przypadkach, gdy uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów zostaną wydane w terminie późniejszym (zgodnie z praktyką administracyjną danego państwa) bądź wymagają nostryfikacji, poświadczenia w formie legalizacji lub apostille – dopuszcza się na wniosek kandydata złożony w zakładce DOKUMENTY za pośrednictwem profilu rekrutacyjnego bądź pełnomocnika, możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie późniejszym. Wzór wniosku o uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych w terminie późniejszymzamieszczony jest na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania w takiej sytuacji wpis na listę studentów będzie wpisem warunkowym.