Wymagane dokumenty na studia

Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć komplet dokumentów na studia, wymagany zgodnie z poniższym wykazem:

Kandydaci na studia doktoranckie oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjecie na studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, zobowiązane są przed przystąpieniem do kwalifikacji dostarczyć komplet dokumentów wymagany zgodnie z poniższym wykazem: