wymagane dokumenty na studia 2021/2022

 

Komplet dokumentów  należy dostarczyć:

 1. najpierw – ELEKTRONICZNIE  za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego
 2. następnie – POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
  • dostarczając: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wcześniej wgranych elektronicznie dokumentów
  • w terminie określonym na profilu elektronicznym kandydata w zakładce dokumenty.

Dostarczone oryginały dokumentów będzie można odebrać w Biurze Obsługi Studenta.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dopuszcza się :

 • przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego–sprawdzianu, przeglądu prac z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
  • w przypadku niedostarczenia wymaganych plików w formie elektronicznej, przyjmuje się, że kandydat nie zgłosił się na egzamin;
 • w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
  • o terminie, godzinie i formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz dopuszczalnych środkach komunikacji elektronicznej, kandydat zostanie poinformowany na swoim profilu elektronicznym;
 • w przypadku cudzoziemców przeprowadzanie rozmów ze znajomości języka polskiego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
  • kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, wnioskujący o przystąpienia do takiej rozmowy, o jej terminie, godzinie i formie przeprowadzenia oraz dopuszczalnych środkach komunikacji elektronicznej, zostanie poinformowany  na swoim profilu elektronicznym.

Wszystkie osoby, biorące udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (egzamin wstępny, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd prac) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zobowiązane są o nadesłanie drogą elektroniczną kompletu dokumentów, wymagany zgodnie z poniższym wykazem dla kierunku na adres:

UWAGA:

 1. Kandydat ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do działania w swoim imieniu w postępowaniu rekrutacyjnym lub jego poszczególnych czynnościach. Wzór pełnomocnictwa – zamieszczony jest na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania. Pełnomocnik w chwili dokonania pierwszej czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zobowiązany jest przedstawić pisemne pełnomocnictwo od kandydata na studia.
 2. Kandydat na studia, który do rozpoczęcia roku akademickiego nie będzie pełnoletni, powinien wraz z kompletem wymaganych dokumentów dostarczyć oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w rekrutacji na studia. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody jest zamieszczone na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania. 
 3. W szczególnych przypadkach, gdy uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów zostaną wydane w terminie późniejszym (zgodnie z praktyką administracyjną danego państw) badź wymagają nostryfikacji, poświadczenia w formie legalizacji lub apostille – dopuszcza się na wniosek kandydata bądź pełnomocnika, możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie późniejszym. Wzór wniosku o uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych w terminie późniejszymzamieszczony jest na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania.