wymagane dokumenty na studia

Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć komplet dokumentów, wymagany zgodnie z poniższym wykazem na:

 

Wszystkie osoby legitymujące się obywatelstwem innym niż polskie, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć komplet dokumentów, wymagany zgodnie z poniższym wykazem na:

 

UWAGA:

  1. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.
  2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, składając komplet wymaganych dokumentów zobowiązany jest przedstawić do wglądu dowód tożsamości w celu potwierdzenia jego zgodności z danymi zamieszczonymi w ankiecie osobowej na studia.
  3. Jeżeli w terminie określonym na przyjmowanie dokumentów kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów,  w celu dotrzymania terminu ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do działania w swoim imieniu w postępowaniu rekrutacyjnym lub jego poszczególnych czynnościach. Wzór pełnomocnictwa – zamieszczony jest na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania. Pełnomocnik w chwili składania w imieniu kandydata kompletu wymaganych dokumentów zobowiązany jest posiadać pisemne pełnomocnictwo od kandydata na studia oraz legitymować się własnym dokumentem tożsamości, a także powinien posiadać ze sobą dowód tożsamości kandydata na studia lub jego uwierzytelniony odpis.
  4. Kandydat składa kserokopie dokumentów, a oryginały lub uwierzytelnione odpisy przedkłada do wglądu w celu potwierdzenia ich zgodności z kopią.
  5.  Kandydat na studia, który do terminu rozpoczęcia roku akademickiego nie będzie pełnoletni, powinien wraz z kompletem wymaganych dokumentów, dostarczyć oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na  udział w rekrutacji na studia zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody jest zamieszczone na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl w zakładce formularze do pobrania. 
  6. W szczególnych przypadkach, gdy uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości / dyplom ukończenia studiów wymagają nostryfikacji, poświadczenia w formie legalizacji, apostille bądź zostaną wydane w terminie późniejszym – zgodnie z praktyką administracyjną danego państwa, lub innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się na wniosek kandydata bądź pełnomocnika, możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie późniejszym.