Cudzoziemcy

Przeliczanie punktów rekrutacyjnych

Sposób wyliczania punktów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie - wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej za granicą RP przeliczane są na punkty rekrutacyjne (P) według wzoru:

P = 98 ( S-m) / (M - m) + 2

gdzie:

S - jest przeliczaną oceną

M – maksymalną oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej

m – minimalną oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

Białoruś

Niemcy

Ukraina

 

Sposób wyliczania punktów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia drugiego stopnia - wynik (W) uzyskany przez kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia szkoły wyższej za granicą RP przeliczane są na punkty rekrutacyjne według wzoru:

W = 3 ( S – m ) / ( M – m ) + 2

gdzie:

S - wynik ukończenia studiów

M – maksymalna ocena w skali stosowanej na danej uczelni zagranicznej

m – minimalna ocena w skali stosowanej na danej uczelni zagranicznej.

W przypadku gdy kandydat przedstawi świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej z kraju nie znajdującego się w powyższym zestawieniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy punkty zgodnie ze skalą/systemem najbardziej zbliżonym a w sytuacjach wątpliwych WKR skorzysta z opinii NAWA (szczegóły ) lub poniższych baz danych opisujących systemy edukacyjne

- NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange)
- NUFFIC
- Q-ENTRY
- SCHOLARO
- HALIACCESS

Ogólne warunki podejmowania studiów przez osoby z zagranicy

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów polskiego prawa jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Oznacza to, że każdy, kto ma dokument potwierdzający polskie obywatelstwo, nawet jeżeli posiada też inne obywatelstwo, jest w Polsce traktowany, jak Polak.

 

Na studia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy:

 • na studia I stopnia lub jednolite magisterskie – legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
 • na studia II stopnia – legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

Uznawanie wykształcenia

Postępowanie w sprawie potwierdzenia wykształcenia na określonym poziomie:

dokument potwierdzający wykształcenie wydany za granicą może zostać uznany za równorzędny z odpowiednim dokumentem nadawanym w kraju na mocy:

 1. umów międzynarodowych (szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki)
 2. odpowiednich przepisów prawnych,
 3. w drodze nostryfikacji (procedury prowadzącej do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego: świadectwa / dyplomu w przypadku uznaniu w celach innych niż kontynuacja kształcenia w Polsce lub w przypadku uznania w celu przyjęcia na studia podyplomowe).

 

Świadectwa maturalne:

 • świadectwa maturalne są uznawane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi krajami. Jeżeli dane świadectwo objęte jest umową międzynarodową, wtedy nie ma konieczności poddawać dokumentu procedurze nostryfikacji. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • wszystkie świadectwa wydane w UE, EOG i OECD, które uprawniają do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania, będą uznawane z mocy prawa za dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce,
 • jeśli w państwie wydania posiadane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów jedynie na wybranych kierunkach, to uprawnienia te uznaje się w Polsce w analogicznym zakresie. Zatem, uznaje się uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie: na te same kierunki studiów lub na kierunki studiów podobne ze względu na program kształcenia,
 • jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową lub jest nią objęte, ale nie spełnia zapisów danej umowy i nie zostało wydane w krajach UE,EOG,OECD, gdzie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe , to wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji.

 

Nostryfikacja świadectw maturalnych dotyczy:

 • kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski wydane w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub w przypadku, gdy świadectwo to wydano w kraju, z którym Polska zawarła wyżej wymienioną umowę, ale świadectwo to nie jest nią objęte lub nie zostało wydane w krajach UE, EOG, OECD, gdzie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
 • organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji świadectw maturalnych są wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

 

Dyplomy ukończenia studiów wyższych:

 • dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:
 1. trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata - potwierdza w RP posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,
 2. studiów drugiego stopnia - potwierdza w RP posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia,
 3. co najmniej czteroletnich studiów jednolitych - potwierdza w RP posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w kraju wydania.
 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie,  w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w RP odpowiednio do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo ubiegania się o nadanie stopnia doktora
 • zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umów międzynarodowych.

 

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów dotyczy:

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

UWAGA:  Do czasu przeprowadzenia parametryzacji uczelni, postępowania nostryfikacyjne powinny być prowadzone przez jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora określonej dziedziny nauki lub stopnia doktora określonej dziedziny sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy zagraniczny dyplom.

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Należy pamiętać, że dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, z wyłączeniem:

 • dyplomu matury międzynarodowej (IB)
 • świadectwa matury europejskiej (EB)

muszą być opatrzone dokumentem:

 • apostille -  w przypadku, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 112, poz. 938),
 • legalizacjia - w pozostałych przypadkach.

 

Apostille

 • jest certyfikacją w ramach konwencji haskiej z 1961 r. uwierzytelniającą dokumenty do wykorzystania ich w obcych krajach
 • jest to poświadczenie autentyczności dokumentu
 • jest to certyfikat zgodności dołączony do innego dokumentu, aby mógł on być stosowany za granicą
 • poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działa osoba podpisująca dokument i w razie potrzeby, tożsamość pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony.

W stosunku do zagranicznych dokumentów, w większości krajów europejskich organem formalnie wydającym apostille są:

 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego państwa, które w celu ułatwienia dostępności delegują nadawanie apostilli lokalnym urzędom.

 

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś skontaktować się z jedną z instytucji uprawnionych do wydania apostille:

 • Albania,
 • Andora,
 • Antigua i Barbuda,
 • Argentyna,
 • Armenia,
 • Australia,
 • Austria,
 • Azerbejdżan,
 • Bahamy,
 • Bahrajn,
 • Barbados,
 • Belgia,
 • Belize,
 • Białoruś,
 • Boliwia,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Botswana,
 • Brazylia, Brunei,
 • Bułgaria, Burundi,
 • Chiny (Specjalne Rejony Administracyjne: Hong Kong, Macao),
 • Chile,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czarnogóra,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Dominika,
 • Dominikana,
 • Ekwador,
 • Estonia,
 • Fidżi,
 • Finlandia,
 • Filipiny,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Grenada,
 • Gruzja,
 • Gwatemala,
 • Gujana,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Honduras,
 • Indie,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Izrael,
 • Jamajka,
 • Japonia,
 • Kazachstan,
 • Kirgistan,
 • Kolumbia,
 • Korea (Republika Korei),
 • Kostaryka,
 • Lesotho,
 • Liberia,
 • Liechtenstein,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Macedonia,
 • Malawi,
 • Malta,
 • Maroko,
 • Mauritius,
 • Meksyk,
 • Mołdawia,
 • Monako,
 • Mongolia,
 • Namibia,
 • Niemcy,
 • Nikaragua,
 • Niue,
 • Norwegia,
 • Nowa Zelandia,
 • Oman,
 • Panama,
 • Paragwaj,
 • Peru,
 • Portugalia,
 • Republika Południowej Afryki,
 • Republika Zielonego Przylądka,
 • Rosja,
 • Rumunia,
 • Saint Kitts i Nevis,
 • Saint Lucia,
 • Saint Vincent i Grenadyny,
 • Salwador,
 • Samoa,
 • San Marino,
 • Serbia,
 • Seszele,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Stany Zjednoczone,
 • Suazi,
 • Surinam,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Tadżykistan,
 • Tonga,
 • Trinidad i Tobago,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina,
 • Urugwaj,
 • Uzbekistan,
 • Vanuatu,
 • Wenezuela,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Wyspy Cooka,
 • Wyspy Marshalla,
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Listę państw – stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille znajdziesz - tutaj.

 

Legalizacja

 • poświadczenie zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce w przypadku, kiedy państwo, w którym wydano dokument nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r.)
 • legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w danym państwie
 • urzędnik konsularny dokonuje legalizacji dokumentu poprzez stwierdzenie zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia.

 

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś zalegalizować je w polskiej placówce dyplomatycznej właściwej dla danego kraju:

 • Afganistan,
 • Algieria,
 • Angola,
 • Arabia Saudyjska,
 • Bangladesz,
 • Benin,
 • Bhutan,
 • Chiny (z wyłączeniem Specjalnych Rejonów Administracyjnych:  Hong Kong, Macao),
 • Czad,
 • Dominikana,
 • Egipt,
 • Etiopia,
 • Gambia,
 • Ghana,
 • Haiti,
 • Indonezja,
 • Irak,
 • Iran,
 • Jemen,
 • Jordania,
 • Kambodża,
 • Kamerun,
 • Kanada,
 • Katar,
 • Kenia,
 • Kongo,
 • Korea Północna,
 • Kuba, Kuwejt,
 • Laos,
 • Liban,
 • Libia,
 • Madagaskar,
 • Malezja,
 • Mauretania,
 • Mozambik,
 • Nepal,
 • Niger,
 • Nigeria,
 • Pakistan,
 • Palestyna,
 • Papua Nowa Gwinea,
 • Republika Środkowoafrykańska,
 • Rwanda,
 • Senegal,
 • Somalia,
 • Sri Lanka,
 • Sudan,
 • Syria,
 • Taiwan,
 • Tajlandia,
 • Tanzania,
 • Togo,
 • Turkmenistan,
 • Uganda,
 • Wietnam,
 • Wybrzeże Kości Słoniowej,
 • Zambia,
 • Zimbabwe,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Lista polskich placówek dyplomatycznych za granicą dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zasady odpłatności za studia

Cudzoziemcy podejmujący studia na Uniwersytecie Zielonogórskim dokonują opłat za studia.

Wysokość opłat określona jest indywidualnie dla każdego kierunku studiów.

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu na terytorium RP
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na pobyt lub decyzję Wojewody wydaną w związku z wyżej wymienioną okolicznością
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na pobyt lub decyzję Wojewody wydaną w związku z wyżej wymienioną okolicznością
 4. cudzoziemca, posiadającego status uchodźcy nadany w Polsce;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na pobyt lub decyzję wydaną w związku z wyżej wymienioną okolicznością
 5. cudzoziemca, korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub kartę pobytu w związku z wyżej wymienioną okolicznością
 6. cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub kartę pobytu w związku z wyżej wymienioną okolicznością
 7. cudzoziemca, posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić certyfikat C1
 8. cudzoziemca, posiadacza ważnej Karty Polaka;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić ważną Kartę Polaka lub decyzję potwierdzającą wyżej wymienioną okoliczność
 9. osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić decyzję potwierdzającą wyżej wymienioną okoliczność
 10. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Polski;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić akt ślubu, akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wyżej wymienioną okoliczność oraz zaświadczenie o zameldowaniu na terytorium RP
 11. cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na pobyt lub decyzję wydaną w związku z wyżej wymienioną okolicznością
 12. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na pobyt lub decyzję wydaną w związku z wyżej wymienioną okolicznością
 13. cudzoziemca, objętego ochroną czasową zgodnie art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres, w którym obywatele Ukrainy będą objęci ochroną czasową.
  • kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument:
   • zaświadczenie o nadaniu nr PESEL ze statusem UKR lub
   • zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. lub
   • skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi oraz strony z pieczątką potwierdzającą przekroczenie granicy ukraińskiej od 24.02.2022 r.

wyjaśnienia z pkt.10 -11:

Art.159.

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

przebywa na terytorium RP lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP:

 1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 3. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 4. w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 5. co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
 6. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1,
 7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych,
 8. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji,
 9. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 10. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 11. w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

posiada:

 1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP
 2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

ma zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania.

 

Art. 186

ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U.z 2017r. poz. 2206 i 2282) oraz z 2018r. poz.107,138 i 771)

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli:

pkt 3 ) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE oraz:

 1. zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
 2. zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium RP studia lub szkolenie zawodowe, lub
 3. wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP, lub

pkt 4) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć;

 

Art. 151

 1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, oraz są spełnione łącznie następujące warunki:
  • 1)cudzoziemiec posiada:
   a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków,
   c) pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 2) umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, zawarta z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna, określa:

a) tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,

b) zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,
c) zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,
e) wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,
f) informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
4. Jednostkę naukową zatwierdza się na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w drodze decyzji, na wniosek tej jednostki, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 1. jednostka naukowa istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie prowadziła ona działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 2. nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.
4a.Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu jednostki naukowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ministra właściwego do spraw zagranicznych, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności istotne dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3.
 4b.Organy, o których mowa w ust. 4a, przekazują informację, o której mowa w ust. 4a, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4c.W szczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 4d.Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 4a, nie przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 4b i 4c, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.
4e.Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o opinię w tej sprawie.
4f.Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje opinię, o której mowa w ust. 4e, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania opinii.
4g.W przypadku braku opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie, o którym mowa w ust. 4f, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
 4h.Jednostkę naukową zatwierdza się na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy.
 5.Do przedłużenia okresu zatwierdzenia jednostki naukowej stosuje się przepisy ust. 4–4h.
 
Art. 151b.
 1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie części badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 4–5, oraz są spełnione łącznie następujące warunki:
  1) cudzoziemiec:
  a) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  b) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
  d) posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków;
  2) umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, na podstawie której cudzoziemiec ma prowadzić część badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarta z tą jednostką jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna, określa:
  a) tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,
  b) zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,
  c) zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,
  d) datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,
  e) wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy.

Uwaga:

 • wymienione powyżej osoby aby nie zostały im naliczone opłaty za studia muszą udokumentować jedną z powyżej wymienionych okoliczności, którym podlegają
 • wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów
 • cudzoziemiec może być również zwolniony z opłat na podstawie:
  • decyzji ministra lub
  • dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o przyznaniu stypendium lub
  • decyzji administracyjnej Rektora (na podstawie złożonego, pisemnie udokumentowanego wniosku)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia rejestracji na studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na podstawie rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:

 • 150 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych lub sprawdzian predyspozycji architektonicznych,
 • 85 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą rejestrację na przypisany do niej indywidualny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem naboru na dane studia.

Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje brak potwierdzenia rejestracji, a tym samym brak udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Opłata za studia (tzw. czesne)

 • wysokość opłat związanych z kształceniem na wybranym kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców, możesz znaleźć - tutaj.
 • wysokość opłat związanych z kształceniem na wybranym kierunku studiów niestacjonarnych, możesz znaleźć - tutaj.
 • wysokość opłat związanych z kształceniem na wybranym kierunku studiów stacjonarnych, realizowanym w języku angielskim, możesz znaleźć  - tutaj.

Osoby niepełnoletnie

Do podjęcia studiów prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim mogą być dopuszczone osoby niepełnoletnie.

Osoba niepełnoletnia - to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat.

Proces rekrutacji na studia w takim przypadku wygląda tak samo, jak u kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu należy dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic bądź inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać wniosek o wpis na listę studentów (przyjęcie na studia), założyć konto w StudNet a tam potwierdzić oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia, potwierdzić ślubowanie, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w akademiku lub przyznanie pomocy materialnej.

Dokument - oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów jest dostępne do do pobrania w zakładce - FORMULARZE DO POBRANIA znajdującej się na stronie głównej rekrutacji.

Tłumaczenie dokumentów na język polski

W rekrutacji na studia kandydat posiadający dokumenty wydane w języku obcym zobowiązany jest do ich przetłumaczenia na język polski.

Tłumaczeniu podlegają dokumenty zagraniczne: świadectwa, dyplomy, dodatki do zagranicznych świadectw/dyplomów w postaci wykazu przedmiotów i ocen (suplement do dyplomu), zaświadczenia apostille lub legalizacji (jeśli zostały sporządzone w języku obcym) i zaświadczenia lekarskie.

Dopuszcza się składanie tłumaczeń, których dokonali:

Potwierdzenie znajomości języka

Studia prowadzone w języku polskim 

Do podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający twoją znajomość języka polskiego w jednej z postaci:

 • ukończonego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego
 • posiadanego certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie biegłości co najmniej B1, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:
 • zaświadczenia o przeprowadzonej rozmowie ze znajomości języka polskiego stwierdzającego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie kształcenia w języku polskim na wybranym kierunku studiów, wydanego przez komisje egzaminacyjną wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego, który realizuje kształcenie na tym kierunku,
 • dokumentu w postaci:
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym
  • dyplomu ukończenia studiów, na których język polski był językiem wykładowym.

 

Studia prowadzone w języku angielskim 

Do podjęcia studiów prowadzonych w języku angielskim wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający twoją znajomość języka angielskiego w jednej z postaci:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2, w postaci: certyfikatu lub ukończonego kurs języka angielskiego
 • dokumentu w postaci świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie za granicą szkoły/studiów, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim
 • zaświadczenia o przeprowadzonej rozmowie ze znajomości języka angielskiego stwierdzającego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie kształcenia w języku angielskim na wybranym kierunku studiów, wydanego przez komisje egzaminacyjną wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego, który realizuje kształcenie na tym kierunku

Kurs języka polskiego na UZ

Zapraszamy na Kurs języka polskiego dla cudzoziemców prowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Realizacja szkolenia z zakresu języka polskiego dla obcokrajowców na Uniwersytecie Zielonogórskim została powołana na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filologii Polskiej.

Zajęcia mogą mieć charakter ciągły, semestralny lub intensywny, czyli przyspieszony.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Przydatne strony