Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów przez osoby z zagranicy

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów polskiego prawa jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Oznacza to, że każdy, kto ma dokument potwierdzający polskie obywatelstwo, nawet jeżeli posiada też inne obywatelstwo, jest w Polsce traktowany, jak Polak.

 

Na studia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy:

 • na studia I stopnia lub jednolite magisterskie – legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
 • na studia II stopnia – legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

 

 

Uznawanie wykształcenia

Postępowanie w sprawie potwierdzenia wykształcenia na określonym poziomie

Dokument potwierdzający wykształcenie wydany za granicą może zostać uznany za równorzędny z odpowiednim dokumentem nadawanym w kraju na mocy:

 1. umów międzynarodowych,
 2. odpowiednich przepisów prawnych,
 3. w drodze nostryfikacji (procedury prowadzącej do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego:
 •  świadectwa,
 • dyplomu (w przypadku uznaniu w celach innych niż kontynuacja kształcenia w Polsce lub w przypadku uznania w celu przyjęcia na studia podyplomowe ).

 

Świadectwa maturalne

 • świadectwa maturalne są uznawane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi krajami. Jeżeli dane świadectwo objęte jest umową międzynarodową, wtedy nie ma konieczności poddawać dokumentu procedurze nostryfikacji. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • wszystkie świadectwa wydane w UE, EOG i OECD, które uprawniają do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania, będą uznawane z mocy prawa za dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce,
 • jeśli w państwie wydania posiadane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów jedynie na wybranych kierunkach, to uprawnienia te uznaje się w Polsce w analogicznym zakresie. Zatem, uznaje się uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie:
  a) na te same kierunki studiów lub,
  b) na kierunki studiów podobne ze względu na program kształcenia,
 • jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową lub jest nią objęte, ale nie spełnia zapisów danej umowy i nie zostało wydane w krajach UE,EOG,OECD, gdzie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe , to wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji.
Nostryfikacja świadectw maturalnych dotyczy:
 • kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski wydane w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub w przypadku, gdy świadectwo to wydano w kraju, z którym Polska zawarła wyżej wymienioną umowę, ale świadectwo to nie jest nią objęte lub nie zostało wydane w krajach UE,EOG,OECD, gdzie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
 • organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji świadectw maturalnych są wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych

 • dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:
 1. trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata - potwierdza w RP posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,
 2. studiów drugiego stopnia - potwierdza w RP posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia,
 3. co najmniej czteroletnich studiów jednolitych - potwierdza w RP posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w kraju wydania.
 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie,  w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w RP odpowiednio do:
 1. kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo
 2. ubiegania się o nadanie stopnia doktora
 • zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umów międzynarodowych. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Należy pamiętać, że dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, z wyłączeniem dyplomu matury międzynarodowej (IB) i świadectwa matury europejskiej (EB) muszą być opatrzone apostille, w przypadku, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 112, poz. 938), a w innym przypadku poddane legalizacji.

Apostille - jest certyfikacją w ramach konwencji haskiej z 1961 r. uwierzytelniającą dokumenty do wykorzystania ich w obcych krajach. Jest to poświadczenie autentyczności dokumentu. Najprościej mówiąc, apostille to certyfikat zgodności, który jest dołączony do innego dokumentu, aby mógł on być stosowany za granicą. „Apostille" poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działa osoba podpisująca dokument i w razie potrzeby, tożsamość pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony.

W stosunku do zagranicznych dokumentów, w większości krajów europejskich organem formalnie wydającym apostille są Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego państwa, które w celu ułatwienia dostępności delegują nadawanie apostilli lokalnym urzędom.

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś skontaktować się z jedną z instytucji uprawnionych do wydania apostille:

Albania, Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgia, Belize, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Burundi, Chiny (Specjalne Rejony Administracyjne: Hong Kong, Macao), Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Estonia, Fidżi, Finlandia, Filipiny, Francja, Grecja, Grenada, Gruzja, Gwatemala, Gujana, Hiszpania, Holandia, Honduras, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Korea (Republika Korei), Kostaryka, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malawi, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Namibia, Niemcy, Nikaragua, Niue, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, San Marino, Serbia, Seszele, Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Suazi, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan,Tonga, Trinidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Listę państw – stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille znajdziesz - tutaj.

Legalizacja - poświadczenie zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce w przypadku, kiedy państwo, w którym wydano dokument nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r.) Legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Urzędnik konsularny dokonuje legalizacji dokumentu poprzez stwierdzenie zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia.

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś zalegalizować je w polskiej placówce dyplomatycznej właściwej dla danego kraju: Afganistan, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Benin, Bhutan, Chiny (z wyłączeniem Specjalnych Rejonów Administracyjnych:  Hong Kong, Macao), Czad, Dominikana, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kenia, Kongo, Korea Północna,Kuba, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Madagaskar, Malezja, Mauretania, Mozambik, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tajlandia, Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uganda, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Lista polskich placówek dyplomatycznych za granicą dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zasady odpłatności za studia

Cudzoziemcy podejmujący studia na Uniwersytecie Zielonogórskim dokonują opłat za studia. Wysokość opłat określona jest dla poszczególnych kierunków studiów. Więcej informacji tutaj.

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Art.159.1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

przebywa na terytorium RP lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP:

 1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 3. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 4. w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 5. co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
 6. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1,
 7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych,
 8. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji,
 9. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 10. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 11. w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

posiada:

 1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP
 2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

ma zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania.

Art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U.z 2017r. poz. 2206 i 2282) oraz z 2018r. poz.107,138 i 771)

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli:

pkt 3 ) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE oraz:

 1. zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
 2. zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium RP studia lub szkolenie zawodowe, lub
 3. wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP, lub

pkt 4) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć;

 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce.
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • posiadacza ważnej Karty Polaka
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów.

Cudzoziemiec może być również zwolniony z opłat na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o przyznaniu stypendium lub decyzji administracyjnej Rektora.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia rejestracji na studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na podstawie rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:

 • 150 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych lub sprawdzian predyspozycji architektonicznych,
 • 85 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą rejestrację na przypisany do niej indywidualny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem naboru na dane studia. Brak wniesienia opłaty w tym terminie spowoduje brak potwierdzenia rejestracji, a tym samym nie będziesz uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Opłata za studia (tzw. czesne)

Jeżeli jesteś kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia niestacjonarne lub nie należysz do grupy osób, które mogą być zwolnione z opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim, jesteś zobowiązany wnosić czesne za studia. Wysokość opłat określona jest dla poszczególnych kierunków studiów. Więcej informacji tutaj.

Opłata za studia w języku angielskim

Wysokość opłat związanych z kształceniem na wybranym kierunku studiów stacjonarnych, realizowanym w języku angielskim możesz znaleźć - tutaj.

Pełną ofertę kierunków realizowanych w języku angielskim możesz znaleźć - tutaj.

 

Tłumaczenie dokumentów

Dopuszcza się składanie tłumaczeń, których dokonali:

 • tłumacz przysięgły (dokumenty muszą być w języku polski, jednak możliwe jest tłumaczenie na język angielski w przypadku studiów prowadzonych po angielsku), wpisany przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych - lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom,
 • akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

Tłumaczeniu podlegają zagraniczne świadectwa lub dyplomy, dodatki do zagranicznych świadectw/dyplomów w postaci wykazu przedmiotów i ocen (suplement do dyplomu), zaświadczenia apostille lub legalizacji (jeśli zostały sporządzone w języku obcym), zaświadczenia lekarskie oraz polisy ubezpieczeniowe.

Znajomość języka

Do podjęcia studiów prowadzonych w językach obcych wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka ,w którym prowadzone są studia.

Studia w języku polskim - potwierdzenie znajomości języka polskiego

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, jesteś zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający twoją znajomość języka polskiego w jednej z postaci:

 • ukończonego kursu przygotowawczego -  do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego
 • posiadanego certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie biegłości co najmniej B2, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • zaświadczenia wydanego przez jeden z wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego (wydziału, który prowadzi wybrany przez ciebie kierunek studiów), stwierdzającego,  że twoje przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
 • dokumentu w postaci:
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym
  • dyplomu ukończenia studiów z językiem polskim jako językiem wykładowym

Studia w języku angielskim - potwierdzenie znajomości języka angielskiego

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, jesteś zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający twoją znajomość języka angielskiego w jednej z postaci:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (certyfikat, ukończony kurs)
 • dokumentu w postaci świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie za granicą szkoły/studiów, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia,
 • zaświadczenia wydanego przez uczelnię, stwierdzającego , że przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców

Zapraszamy na Kurs języka polskiego dla cudzoziemców prowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim. Realizacja szkolenia z zakresu języka polskiego dla obcokrajowców na Uniwersytecie Zielonogórskim została powołana na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filologii Polskiej. Zajęcia mogą mieć charakter ciągły, semestralny lub intensywny, czyli przyspieszony. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

 

Przydatne strony